poniedziałek, 17.06.2024
Ważne
Strona Główna » Wiadomości » Nasze podwórka

Nasze podwórka

Wiele, jeśli nie większość Wspólnot Mieszkaniowych w naszej dzielnicy, jest właścicielami  nieruchomości wykupionych tylko po tzw. „obrysie ” budynku. Oznacza to, że śmietniki, miejsca postojowe, dojazd i dojście do budynku oraz podwórka znajdują się na terenach  nie należących do Wspólnoty. Jest to niestety niezgodne z obecnie obowiązującym prawem.*

W celu uregulowania tej sytuacji, w świetle prawa**, mieszkańcy powinni dążyć do nabycia przyległej nieruchomości gruntowej. Ponieważ procedura sprzedaży terenu wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej jest długotrwała, jako rozwiązanie przejściowe Gmina Miasta Gdańsk podjęła inicjatywę związaną z wydzierżawianiem terenów przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

PODWÓRKA

Jako mieszkańcy, przecież i tak płacimy firmom sprzątającym za zamiatanie chodników wokół budynku, odśnieżanie czy przycinkę żywopłotu – za utrzymanie porządku na terenach, do których nie mamy tytułu prawnego. Dzierżawa daje wspólnocie możliwość pełnego dysponowania danym gruntem, gdyż staje się ona prawnym użytkownikiem tego terenu. To wspólnota, a nie nikt inny decyduje wówczas „co, jak i kiedy” chce zrobić na swoim podwórku, jak dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Mając tytuł prawny do podwórka, możemy starać się o dofinansowanie jego remontu, czy realizację nowego zagospodarowania: postawienie ławeczek, posadzenie krzewów czy postawienie piaskownicy. Co roku miasto posiada pewną pulę pieniędzy na ten cel, o dofinansowanie można starać się także z innych źródeł (np. Fundacja Banku Ochrony Środowiska), jak również poprzez działalność organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń).

Przykładowe możliwości dofinansowania zagospodarowania podwórek:

  • program „Wspólne Podwórko”, realizowany przez:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w edycji 2014 (termin składania wniosków: 20.06.2014)  starać się można o maks. 40 000zł, przy czym wkład własny Wspólnoty musi wynosić min. 20% wnioskowanej kwoty;

kontakt: www.gznk.pl/wiadomosci/aktualnosci

  • program Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, realizowany przez:

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego, w tym roku starać się można o dofinansowanie 35%-60% kwoty planowanej inwestycji

termin składania wniosków: 30.09.2014
kontakt: ul. Kartuska 5, 80-104Gdańsk
tel. 58 526 80 39 – Sekretarz Komisji ds. Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
tel. 58 526 80 00 (sekretariat Wydziału)

  •  program Zielona Ławeczka, realizowany przez:

Fundację Banku Ochrony Środowiska

termin składania wniosków: w tym roku niestety już minął (15.04.2014r.),
ale zapraszamy w przyszłym roku; maks. kwota dofinansowania: 1200zł brutto
kontakt: www.zielonalaweczka.pl

 

Dzierżawa ma ona na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych, będących własnością Gminy, a użytkowanych faktycznie przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Koszty dzierżawy (oszacowane dla przykładowego podwórka przy ul. Zakopiańskiej):

0,26zł/m2 +23%VAT+ 0,45zł/m2 podatku gruntowego = 0,77zł/m2 na rok (dzielone między mieszkańców wspólnoty)

Procedura wydzierżawiania gruntów:

  • Podjęcie uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  • Złożenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie dzierżawy w kancelarii siedziby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, do wniosku należy załączyć uchwałę wspólnoty oraz mapę z oznaczeniem proponowanego do wydzierżawienia terenu.
  • Zawarcie przygotowanej przez Dział Współpracy GZNK SZB umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz przekazanie przez BOM przedmiotu umowy dzierżawcy protokołem zdawczo-odbiorczym.

Szczegółowe informacje nt. dzierżawy oraz nabycia podwórek :

Poradnik dla wspólnot mieszkaniowych: nabywanie i dzierżawa terenów przyległych, dostępny w wersji .pdf na stronie: www.gznk.pl/NW/podworka_dzierzawa

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Współpracy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Partyzantów 74 , 80-254 Gdańsk – Wrzeszcz

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
środa: 8:00-17:00
tel. 58 524-10-55,
e-mail: nw@gznk.pl

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 4 pkt 3a: Działki, na których posadowione są budynki, winny spełniać wymogi działek budowlanych, tzn. ich wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej powinny umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce .

** Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, art. 32a.: Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie: 1) wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych, 2) udzielenia zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Art. 209a.1.: Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego. 

Gdańskie Rewolucje Podwórkowe

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Przemysław Guzow zapraszają na konferencję z …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wielkość czcionki
Kontrast